The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Thời kỳ chuẩn bị

(2011~2013)

2011 ~ 2013

Năm 2011

|
 • Thành lập nhà máy
 • Lắp đặt mới dây chuyền SMT 6
 • Lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn
     ISO 9001 / 14001
 • Chấp thuận sản xuất hàng loạt
  Camera Module cho công    
  ty Samsung Electro-Mechanics    
  Co., Ltd. (SEM)   
 • Mua lại công ty
  (MD Flex → BH VINA)   
 • Lắp đặt thêm dây chuyền SMT 3
  (tổng cộng 9 dây chuyền)   
|

Năm 2012

Năm 2012

|
 • Chấp thuận sản xuất hàng loạt Camera
     Module cho công ty Samsung
     Electro-Mechanics Co., Ltd. (SEM)
 • Mua lại công ty (MD Flex → BH VINA)
 • Lắp đặt thêm dây chuyền SMT 3
     (tổng cộng 9 dây chuyền)

Năm 2013

|
 • Chấp thuận phát triển Model cho
     công ty Samsung Display Co., Ltd. (SDC)
 • Chấp thuận sản xuất hàng
     loại OCTA Model cho công ty
     Samsung Display Co., Ltd. (SDC)

Thời kỳ phát triển

(2014~2015)

2014 ~ 2015

Năm 2014

|
 • Lắp đặt S.P.I cho toàn
     bộ dây chuyền
 • Lắp đặt A.O.I cho toàn
     bộ dây chuyền
 • Bắt đầu sản xuất hàng
  loạt cho công ty Samsung   
  Display Co., Ltd. (SDC)   
 • Lắp đặt thêm dây chuyền
  SMT 4 (tổng cộng 13 dây chuyền)   
|

Năm 2015

Năm 2015

|
 • Bắt đầu sản xuất hàng
     loạt cho công ty Samsung
     Display Co., Ltd. (SDC)
 • Lắp đặt thêm dây chuyền
     SMT 4 (tổng cộng 13 dây chuyền)

Thời kỳ ổn định

(2016~hiện tại)

2016 ~ hiện tại

2020.10

|
 • Cài đặt máy kiểm tra Full Auto E/T( 6 bộ)
 • Chứng nhận ISO 45001
|

2020.09

2020.09

|
 • Chứng nhận ISO 45001

2019.07

|
 • Chứng nhận IATF16949 LOC
 • Được niêm yết trên thị trường
      chứng khoán KOSDAQ
|

2018.12

2018.12

|
 • Được niêm yết trên thị trường
      chứng khoán KOSDAQ

Năm 2016

|
 • Thêm dây chuyền SMT 1
     (tổng cộng 14 dây chuyền)
 • Thay đổi tên công ty
     (BH VINA→DKT VINA)
 • Nhận giải thưởng doanh nghiệp
     có thành tích xuất khẩu
     xuất sắc (IBK Export Awards)
     từ Industrial Bank of Korea (IBK)
 • Thêm MT tốc độ cao
  (tổng cộng lên 46 chiếc)   
 • Lắp đặt In-Line X-Ray
 • Tiến hành Model hóa EHS
 • Di chuyển đến
  nhà máy mới   
 • Nhận kỷ niệm chương Môi trường
  An toàn EHS từ công ty    
  Samsung Display Co., Ltd   
|

Năm 2017

Năm 2017

|
 • Thêm MT tốc độ cao
     (tổng cộng lên 46 chiếc)
 • Lắp đặt In-Line X-Ray
 • Tiến hành Model hóa EHS
 • Di chuyển đến
      nhà máy mới
 • Nhận kỷ niệm chương Môi trường
     An toàn EHS từ công ty
     Samsung Display Co., Ltd