The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Kinh doanh môi trường

Phương châm môi trường

Nhằm tiến hành kinh doanh thân thiện với môi trường với tư cách là doanh nghiệp toàn cầu về SMT&Assembly, công ty cổ phần DKT đã xây dựng hệ thống kinh doanh môi trường. đồng thời đã thiết lập và đang nghiêm chỉnh thực hiện phương châm kinh doanh và mục tiêu môi trường như sau.

01Công ty nhận thức rõ các ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của công ty nên liên tục tiến hành các hoạt động phòng ngừa và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

02Công ty xây dựng và tuân thủ bộ tiêu chuẩn nội bộ theo căn cứ của các công ước quốc tế, quy định trong nước và tiêu chuẩn quản lý của chính quyền địa phương về môi trường,

03Trong các yêu tố môi trường nói chung, chúng tôi chú trọng cải thiện các hạng mục trọng tâm sau.

Phòng ngừa ô nhiễm
nguồn nước và không khí
Giảm chất phế thải
Giảm tiêu thụ tài
nguyên và năng lượng
Phòng ngừa tai nạn an
toàn liên quan đến môi trường
Sản xuất sản phẩm không
có chất gây hại môi trường
Nghiêm cấm sử dụng chất gây hại
môi trường cho sản phẩm nghiên cứu và sản phẩm sản xuất hàng loạt.

04Tất cả cán bộ, công nhân viên được đào tạo để có thể hiểu phương châm môi trường của công ty, tích cực thực hiện mục tiêu môi trường và mục tiêu chi tiết theo hệ thống kinh doanh môi trường để đạt được phương châm đó, đồng thời thiết lập hệ thống trao đổi thông tin tương ứng.

05Công khai phương châm về môi trường cho những người liên quan, đồng thời khuyến khích các công ty đối tác hướng tới kinh doanh thân thiện với môi trường.

Mục tiêu môi trường

Giảm chất thải 10%
so với năm trước

10%

Tiết kiệm năng lượng 10%
so với năm trước

10%

Mua sản phẩm thân
thiện với môi trường