The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Lộ trình công nghệ DKT

mục, nhập sự phân loại 2021 2022 2023 2024
FPCB attachment tolerance Attachment consistency 0.07mm 0.07mm ±0.05 ±0.05
TAPE attachment tolerance Attachment consistency 0.25mm 0.25mm 0.2mm 0.2mm
Minimum interval between CHIPs Minimum interval between parts 0.35mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm
BGA Pitch Fine PITCH 0.5mm 0.4mm 0.4mm 0.4mm
Connector Pitch Fine PITCH 0.3mm 0.3mm 0.25mm 0.25mm
GLUE isolation technology GLUE spread side 0.7mm 0.7mm 0.5mm 0.5mm
Automated ET inspection AUTO Align 60% 70% 90% 90%